Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Τουλάχιστον σε 2 χρόνια θα ολοκληρωθεί η επισκευή του κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου ΕρυθρώνΑπόσπασμα απο τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ Μάνδρας Ειδυλλίας όπως αναρτήθηκε στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" :


Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ερυθρών Παγώνης 

Δημήτριος με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν την Κοινότητα Ερυθρών

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρών το Δήμαρχο κ Χρήστο Ε. Στάθη 

και εισηγούμενος το 4o

θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. 14201/16-11-2020 εισήγηση του Γενικού 

Γραμματέα του Δήμου με θέμα «Παράταση παραχώρησης του κτιρίου του Γυμνασίου 

Ερυθρών στις “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” για δυο έτη.» και η οποία έχει ως εξής: 

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των μελετών, αδειοδοτήσεων και εργασιών για την επισκευή 

και άρση της επικινδυνότητας του κτιρίου Γυμνασίου Ερυθρών , που γίνονται από τις 

«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και για να αρθούν τυπικά προβλήματα ιδιοκτησίας στην 

διάρκεια της έκδοσης των αδειών νομιμοποίησης, καθώς και οικοδομικών εργασιών, 

προτείνεται η παραχώρηση για χρήση του κτιρίου του Γυμνασίου Ερυθρών στις «Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε» για δύο (2) έτη.

 Για τον σκοπό αυτό και έχοντας υπόψιν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας με αριθμούς 111/2016 και 135/2017 και το γεγονός ότι οι μελέτες, οι 

αδειοδοτήσεις και οι εργασίες για την άρση της δομικής επικινδυνότητας δεν έχουν ακόμα 

ολοκληρωθεί, εισηγούμαστε : την παράταση της παραχώρησης για χρήση του κτιρίου του 

Γυμνασίου Ερυθρών στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για δυο (2) έτη ,δηλαδή έως 31-12-

2022, με σκοπό την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών και διαδικασιών για την 

ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων νομιμοποιήσεων 

απαιτούνται.

 Ο Γενικός Γραμματέας 

 Δημήτριος Ραφτόπουλος

Ακολούθησε συζήτηση και αμέσως μετά το σώμα κλήθηκε όπως αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 Αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και την υπ’αριθμ. 14201/16-11-2020 εισήγηση του 

Γενικού Γραμματέα του Δήμου 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(με την θετική ψήφο του Προέδρου Κοινότητας Ερυθρών Παγώνη Δημήτριου)

1.Την παράταση της παραχώρησης για χρήση του κτιρίου του Γυμνασίου Ερυθρών στις 

«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για δυο (2) έτη ,δηλαδή έως 31-11-2022, με σκοπό την 

ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών και διαδικασιών για την ολοκλήρωση του έργου, 

συμπεριλαμβανομένων και των όποιων νομιμοποιήσεων απαιτούνται.

2.Αναθέτει στο Δήμαρχο τις ενέργειες υλοποίησης της απόφασης αυτής

 

 H απόφαση πήρε α/α 163

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ


"ΕΡΥΘΡΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙ"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ SITE ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ NEWSPULL.GRΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ NEWSPULL.GR(ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ)